CLOSE
Back To Top

S T A T U T

 Fundacji Polish Orchid Association 

 z dnia 17 lipca 2017 r. 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1. 

1. Fundatorami Fundacji są Katarzyna Janiszewska i Monika Lipińska. 

2. Fundacja pod nazwą „Polish Orchid Association” (w dalszej części zwana „Fundacją”) działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, z późn. zm.), niniejszego statutu oraz podjętych na jego podstawie regulaminów i innych uchwał. 

3. Fundacja używa tożsamego dla niej znaku graficznego. 

4. Fundacja została powołana na czas nieokreślony. 

§2. 

1. Siedzibą Fundacji jest Sopot. 2. Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może, zgodnie z przepisami odrębnymi, prowadzić działalność za granicą. 

§3. 

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw środowiska. 

 

ROZDZIAŁ II

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 

§4. 

Fundacja wykonuje działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa w zakresie: 

1) Popularyzacja wiedzy dotyczącej biologii, ekologii, uprawy storczykowatych 

(Orchidaceae Juss.). 

2) Prowadzenie platformy wymiany wiedzy i materiału roślinnego pomiędzy 

naukowcami, instytucjami a hodowcami-amatorami. 

3) Ścisła współpraca z partnerami zagranicznymi w zakresie wymienionym w pkt. 1) i 2) §4. 

4) Realizacja zadań z zakresu: – nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; – kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; – ekologii i ochrony roślin oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; – działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; – promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; – działalności na rzecz organizacji pozarządowych; – turystyki i krajoznawstwa; 

§5. 

1. Fundacja wykonuje działalność statutową w szczególności w następujących formach: 

1) organizacja wystaw (krajowych i międzynarodowych), konferencji, zjazdów, 

wykładów, warsztatów, wycieczek przyrodniczych – działalność realizowana odpłatnie “PKD 93.29 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna” 

2) udział w imprezach o charakterze popularnonaukowym; 

3) budowa bazy kontaktów hodowców i instytucji krajowych oraz zagranicznych 

prowadzących kolekcje storczykowatych; 

4) udział w wystawach, zjazdach oraz konferencjach krajowych i zagranicznych 

związanych z działalnością statutową Fundacji; 

2. Fundacja wykonuje działalność statutową w powyższych formach zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z innymi podmiotami, a w szczególności z organami administracji publicznej, podmiotami realizującymi zadania publiczne, podmiotami gospodarczymi i społecznymi. 

 

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I PRZYCHODY

§6. 

Majątek Fundacji stanowią: 

1) fundusz założycielski; 

2) przychody. 

§7. 

1. Fundusz założycielski wynosi 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 

2. Fundatorzy wnoszą fundusz założycielski w formie bezgotówkowej na rachunek 

bankowy Fundacji. 

§8. 

Przychodami Fundacji są: 

1) dotacje i subwencje; 

2) odpłatna dziaiałność pożytku publicznego; 

3) przychody z gospodarowania majątkiem; 

4) darowizny, spadki i zapisy; 

5) ofiarność publiczna. 

§9. 

Zasady dysponowania majątkiem Fundacji: 

1) majątek Fundacji może być lokowany w szczególności na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych lub w inny sposób, który jest dla Fundacji korzystny; 

2) dochód Fundacji po pokryciu kosztów jego działalności jest w całości przekazywany na realizację jej celów statutowych; 

3) Zarząd Fundacji może zbywać i obciążać poszczególne prawa majątkowe pod warunkiem, że uzyskane z tego tytułu kwoty będą wykorzystane w sposób określony w ustępach poprzedzającym. 

§10. 

Zabronione jest: 

1) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku 

do Fundatorów, członków organów Fundacji lub pracowników i wolontariuszy Fundacji 

oraz osób, z którymi pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w 

stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu 

przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”; 

2) przekazywanie majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów Fundacji 

lub pracowników i wolontariuszy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych 

niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje 

bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 

3) wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz Fundacji, członków organów Fundacji 

lub pracowników i wolontariuszy Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż 

w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze 

statutowego celu Fundacji; 

4) zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą Fundatorzy, członkowie organów Fundacji lub pracownicy i wolontariusze 

Fundacji oraz ich osób bliskich. 

§11. 

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI 

§12. 

1. Organami Fundacji są: 

1) Rada Fundacji; 

2) Zarząd Fundacji; 

2. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach 

tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z 

uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży. 

§13. 

1. Nie może pełnić funkcji w organach Fundacji osoba, która: 

1) utraciła pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) została pozbawiona praw publicznych lub obywatelskich; 

3) została pozbawiona władzy rodzicielskiej lub w niej ograniczona; 

4) została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego. 

2. Zajście okoliczności, o których mowa w ustępie poprzedzającym, powoduje odwołanie z funkcji w organach Fundacji. 

§14. 

1. Uchwała Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji może być podjęta na posiedzeniu lub w trybie korespondencyjnego uzgadniania stanowisk. 2. O trybie działania odpowiednio Przewodniczący Rady lub Prezes Zarządu 

zawiadamia pozostałych członków organu Fundacji, któremu przewodniczy. 3. Zawiadomienie powinno zostać doręczone na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia lub korespondencyjnego uzgadniania stanowisk. Zawiadomienie może zostać doręczone drogą pisemną lub elektroniczną. 

 

Rada Fundacji 

§15. 

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji. Kontrola i nadzór obejmuje działalność Zarządu Fundacji. Kontrola i nadzór nie obejmuje działalności organów pomocniczych Fundacji i pełnomocników Fundacji. W tym zakresie kontrolę i nadzór sprawuje Prezes Zarządu. 2. Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności: 

1) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji; 

2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji wyłączając Prezesa Zarządu; 

3) wyrażanie zgody na zatrudnienie pracowników lub odpłatne zlecanie usług; 

4) dokonywania kontroli majątku Fundacji, w tym sprawdzenie rachunku bankowego 

lub dokumentacji finansowej; 

5) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji; 

6) ocena pracy Zarządu Fundacji, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i 

udzielanie Zarządowi absolutorium; 

§16. 

1. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków. 2. Okres kadencji wynosi 3 lat. 3. Członków pierwszego składu Rady powołują fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada większością 2/3 głosów. 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady. 

§17. 

1. Wieloosobowa Rada Fundacji działa w drodze uchwał. 2. Rada Fundacji działa jedynie w drodze pisemnych uchwał albo zarządzeń. 3. Uchwała jest wiążąca, jeżeli opowiedziała się za nią ponad połowa składu Rady Fundacji. W razie równowagi głosów głos Przewodniczącego Rady jest rozstrzygający. 

 

Zarząd Fundacji 

§18. 

1. Zarząd Fundacji jest organem reprezentującym Fundację na zewnątrz i prowadzącym jego sprawy. 

2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności: 

1) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, w tym dokonywanie czynności 

zobowiązujących i rozporządzających; 

2) sporządzanie sprawozdań finansowych i innych sprawozdań wymaganych przepisami 

prawa, a także składanie ich organom administracji publicznej; 

3) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji 

innych organów Fundacji. 

§19. 

1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi Prezes Zarządu oraz od 2 do 4 członków Zarządu Fundacji. 

2. Na czele Zarządu Fundacji stoi Prezes Zarządu, który kieruje jego pracami. 3. Funkcję Prezesa Zarządu na mocy statutu pełni fundator. 

4. Fundatorzy na mocy statutu wchodzą w skład Zarządu Fundacji. 

§20. 

1. Zarząd Fundacji działa w drodze uchwały. 2. Uchwała jest wiążąca, jeżeli opowiedziała się za nią ponad połowa składu Zarządu Fundacji. W razie równowagi głosów głos Prezesa Zarządu jest rozstrzygający. 

§21. 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają Prezes 

Zarządu działający jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający 

łącznie. 

2. Oświadczenia woli składane w imieniu Fundacji skutkujące: 

1) rozporządzeniami (zbywaniem lub obciążaniem) składników majątku Fundacji albo 

2) zaciąganiem przez Fundację zobowiązań przewyższających wartością kwotę 5.000 zł 

(słownie: pięć tysięcy złotych), wymagają uprzedniej zgody Przewodniczącego Rady 

Fundacji. 

 

Prezes Zarządu 

§22. 

1. Prezes Zarządu jest przewodniczącym Zarządu Fundacji. 2. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy w szczególności: 

1) kierowanie pracami Zarządu Fundacji, a także działalnością organów pomocniczych 

Fundacji i pełnomocników Fundacji, w tym poprzez wydawanie poleceń i wytycznych; 

2) określanie struktury wewnętrznej (organizacyjnej i funkcjonalnej) Zarządu Fundacji; 

3) określanie struktury wewnętrznej (organizacyjnej i funkcjonalnej) Fundacji, w tym 

poprzez tworzenie organów pomocniczych Fundacji i ustanawianie pełnomocników 

Fundacji; 

4) powoływanie i odwoływanie członków organów pomocniczych Fundacji w drodze 

ustnego zarządzenie i pełnomocników Fundacji w drodze pisemnego zarządzenia. 

§23. 

1. Prezes Zarządu działa w drodze zarządzeń. 2. Jeżeli postanowienia statutowe nie stanowią inaczej, Prezes Zarządu działa w drodze ustnych zarządzeń. 3. Zarządzenia Prezesa Zarządu podlegają publikacji na stronie internetowej Fundacji w postaci komunikatu. 

 

ROZDZIAŁ V

STRUKTURA WEWNĘTRZNA

Pełnomocnicy Fundacji 

§24. 

1. Prezes Zarządu może ustanawiać pełnomocników Fundacji. 2. W szczególności pełnomocnikami Fundacji mogą być kierownicy jednostek wewnętrznych. 

§25. 

1. Pełnomocników Fundacji powołuje i odwołuje Prezes Zarządu w drodze pisemnego zarządzenia. 2. Zarządzenie określa co najmniej imię i nazwisko pełnomocnika oraz zakres umocowania. 

 

Organy pomocnicze Fundacji 

§26. 

Organami pomocniczymi Fundacji są: 

1) Zespół Fundacji; 

2) Rada Naukowa; 

§27.

1. Zespół Fundacji jest organem, w którego skład wchodzą hobbyści i wolontariusze. Do zadań Zespołu należy między innymi pomoc w realizacji zadań statutowych. 

2. Rada Naukowa udziela ustnych i pisemnych opinii co do działalności eksperckiej Fundacji, a także, na zaproszenie Prezesa Zarządu, uczestniczy w realizacji programów 

i projektów. 

§28. 

Członków organów pomocniczych Fundacji powołuje i odwołuje Prezes Zarządu w drodze ustnego zarządzenia. 

 

ROZDZIAŁ VI

PRACOWNICY I WOLONTARIUSZE 

§29. 

Fundacji może zatrudniać pracowników i organizować wolontariat. 

§30. 

Zatrudnianie pracowników może następować w każdym przypadku, gdy Fundacji dysponuje odpowiednim majątkiem. 

§31. 

1. Fundacji może organizować wolontariat. 2. Organizację wolontariatu określa regulamin oraz deklaracja wolontariusza. 

 

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA FUNDACJI 

§32. 

1. Rada Fundacji może dokonać zmiany statutu za zgodą Zarządu Fundacji. 2. Warunkiem zmiany statutu jest jednoczesna zgoda Przewodniczącego Rady Fundacji i Prezesa Zarządu. 

§33. 

1. Rada Fundacji może dokonać likwidacji Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. 2. Warunkiem likwidacji Fundacji jest jednoczesna zgoda Przewodniczącego Rady Fundacji i Prezesa Zarządu. 3. W razie podjęcia uchwały o likwidacji Zarząd Fundacji przekształca się w Likwidatora i podejmuje działania zmierzające do wykreślenia Fundacji z rejestru.